0سبد خرید

قیمت گچ ساختمانی تهران

   گچ از مواد چسباننده ساختمانی و مطابق تعریف نوعی چسباننده هوایی است.گچ ساختمانی از پختن سنگ گچ در گرمای حدود180 درجه به دست می آید.

فرمول شیمیایی سنگ گچ،سولفات کلسیم با دو ملکول آب 2H2O و CASO4 است که پس از پختن حدود(75%) از آب آن بخار شده و گچ ساختمانی با فرمول شیمیایی 0.5H2O و CASO4 حاصل می گردد گچ خالص سفید رنگ است ولی ناخالصیها سبب تغییر رنگ آن می شوند. وجود زغال آن را با خاکستری ،هیدروکسید آهن آن را زرد روشن FeO آن را کبود چرک و  Fe2O3 آن را به رنگ قرمز در می آورد.

 چنانچه به سنگ گچ تا حدود 200 درجه سانتیگراد حرارت دهند، آب بیشتری را از دست داده و به 0.3H2O و CaSO4 یا گچ اندود تبدیل می گردد در گرمای حدود300 درجه تمام آب سنگ گچ بخار شده و سولفات کلسیم بدون آب یا انیدریت CaSO4 حاصل می شوند ولی محصول به دست آمده هیچ گاه مقاومت مکانیکی سنگ گچ اولیه را ندارد.

محصول کوره های گچ پزی سنتی، نامرغوب و بخشی از آن نیم پخته، قسمتی سوخته و فقط حدود نیمی از آن پخته است گچ کوره های دوار،مرغوب تر و خالص تر است و مصرف گچ ساختمان در کارهای معمولی مانند ملات گچ و خاک گچ و ماسه ،تولیدقطعات پیش ساخته بلوکهای گچی مانند اینها است گچ اندود که کندگیرتر است برای سفیدکاری مناسب می باشد چنانچه گچ اندود بیش از اندازه به هنگام ساختن ورز داده شود به گچ کشته تبدیل می گردد که گیرش آن کند است و فرصت کافی برای پرداخت ان وجود دارد و به این دلیل در قشر رویی سفیدکاری مصرف می شود.

افزودن خاک رس و آهک به گچ نیز آن را کندگیر می کند و گچ را برای مصرف در اندود مناسب می سازد

انواع دیگر گچ مورد مصرف در ساختمان عبارتند از گچ مخصوص سطوح بتنی و گچ درزگیری که در ایران آن را به نام گیپتون می شناسند.

انطباق با مشخصات و استانداردها:

   گچ مصرفی در هر پروژه باید از نظر ویژگیهایی فیزیکی، شیمیایی ،مکانیکی و سایر مشخصه ها با آنچه در نقشه ها مشخصات فنی خصوصی ،دستور کارها و سایر مدارک پیمان ذکر شده است مطابقت داشته باشند.

ویژگها و حداقل حدود قابل قبول

گچ مصرفی در هر پروژه باید با توجه به محل و مورد مصرف، شرایط اقلیمی و جوی ،شرایط رویارویی و سایر عوامل موثر انتخاب شود.

در مکانهایی که رطوبت نسبی هوا در بیشتر اوقات بیش از (60%) باشد مصرف گچ مناسب نیست.

مواد مصرف

نوع گچ مناسب

کارهای عمومی مانند ملاتهای گچ،گچ و خاک ،گچ و ماسه ،تولید قطعات پیش ساخته و بلوکهای گچی بتن گچی در نقاطی که میزان رطوبت نسبی هوا کمتر از 60 درصد باشد.

گچ زیرکاری

اندودهای داخلی در مناطقی که رطوبت نسبی هوا کمتر از 60 درصد باشد.

گچ پرداخت

اندودهای داخلی و نماسازی در مناطقی که رطوبت تسبی هوا بیش از 60 درصد باشد.

گچ مرمری –ملات گچ و آهک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درفروشگاه اینترنتی سرزمین مصالح استاندارد انواع گچ ساختمانی به صورت انلاین ارایه می گردد.

       قیمت گچ ساختمانی به روز می باشد.

 

نمایش همه
علاقه مندی ها ()